ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(Αρθρο 11 – παρ. 1 – Ν. 2472/97)
Ο παιδότοπος TOYS LAND υποχρεούται από τον νόμο 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να ενημερώσει τα ακόλουθα: Ο παιδότοπος TOYS LAND είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων του πελάτη / μέλους.
ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι:

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Αποδέκτες των δεδομένων είναι:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ-ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο πελάτης / μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί ο παιδότοπος TOYS LAND και τον αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/97, προκειμένου να γνωρίζει εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από τον παιδότοπο TOYS LAND.
Με το παρόν, ο πελάτης / μέλος αποδέχεται όλα τα παραπάνω ενώ έχει δικαίωμα να προβάλει αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων του, τηρώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν. 2472/97.

Ο παιδότοπος TOYS LAND είναι μία υπηρεσία της KIDSFUNLEADER ΙΚΕ. Αρμόδιος για τη διεκπεραίωση αιτημάτων και αντιρρήσεων είναι ο Διαχειριστής της Εταιρίας τηλ. Επαφής 210 2843500.